Îmbunătățirea nivelului de competențe și creșterea gradului de ocupare în rândul a 1051 de tineri NEETs șomeri cu vârsta între 16 – 29 ani, înregistrați și profilați la Serviciul Public de Ocupare, din Regiunile Nord Vest, Centru și Vest.

Activităţi de FORMARE PROFESIONALĂ pentru
tineri NEETs cu nivelurile de ocupabilitate B, C și D,
în calificările Lucrător comercial, Tâmplar manual,
Cameristă, Operator confecționer industrial,
Manichiurist, Agent de curăţenie clădiri și mijloace
de transport, precum și cursuri de competenţe
digitale și competenţe sociale și civice.

C u r s a n ţ i i c a r e p a r t i c i p ă l a p r o g r a m e l e d e f o r m a r e p r o f e s i o n a l ă ș i a b s o l v ă c u r s u l d e c a l i f i c a r e v o r b e n e f i c i a d e o s u b v e n ț i e d e 1 4 4 0 l e i

Cursurile de calificare au o durată de 360 de ore, pregătire teoretică și practică.
Condiţiile de acces la cursurile de calificare
de nivel 2 sunt studii gimnaziale și profilarea
candidaţilor de tip B, C și D.

Participarea la un curs de calificare crește
șansa de angajare a tinerilor, pentru care vor
fi acordate ulterior servicii specializate de
ocupare.

Activităţi de MEDIERE în rândul tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16 - 29 ani din regiunile Nord Vest, Centru și Vest

Serviciul de mediere a muncii reprezintă
activitatea prin care se realizează punerea în
legătură a angajatorilor cu persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă în vederea stabilirii
de raporturi de muncă sau de serviciu.

Scopul acestei activităţi este încadrarea sau
reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea
unui loc de muncă, în urma cunoașterii parcursului profesional, a competenţelor/abilitaților
profesionale care trebuie dezvoltate sau dobândite și a etapelor de realizare ale acestora.

S e r v i c i i l e d e m e d i e r e p e n t r u p e r s o a n e l e î n c ă u t a r e a u n u i l o c d e m u n c ă c o n s t a u î n :
- I n f o r m a ţ i i p r i v i n d l o c u r i l e d e m u n c ă v a c a n t e ș i c o n d i ț i i l e d e o c u p a r e a a c e s t o r a p r i n p u b l i c a r e a , a f i ş a r e a , o r g a n i z a r e a d e b u r s e a l e l o c u r i l o r d e m u n c ă ;
- P u n e r e a î n c o r e s p o n d e n ţ ă a c e r e r i l o r ş i o f e r t e l o r d e l o c u r i d e m u n c ă ;
- P r e s e l e c ţ i a c a n d i d a t i l o r c o r e s p u n z a t o r c e r i n ţ e l o r l o c u r i l o r d e m u n c ă o f e r i t e ș i î n c o n c o r d a n ţ ă c u p r e g ă t i r e a , a p t i t u d i n i l e , e x p e r i e n ţ a ş i c u i n t e r e s e l e a c e s t o r a .
Activități de sprijinire a ANTREPRENORIATULUI în rândul tinerilor NEETs șomeri din regiunile Nord Vest, Centru și Vest

Scopul acestei activităţi este de a susține
antreprenoriatul în rândul tinerilor NEETs cu
nivel de ocupabilitate A “ușor ocupabi!” prin furnizare de cursuri de formare în antreprenoriat și
înfiinţarea de afaceri în urma organizării unui
concurs de selecție a planurilor de afaceri ce vor fi finanţate prin proiect.

Cursul de formare în Antreprenoriat se
derulează pe o durată de 40 de ore
de teorie și aplicaţii practice.


În urma participării la acest curs, tinerii vor dobândii competenţe de Antreprenor,
își vor însușii abilitățile necesare pentru
elaborarea și actualizarea planurilor de afaceri, etc.

Cursurile vor fi completate de sesiuni de
consultanță pentru elaborarea planurilor de afaceri.

La cursul de formare vor participa cel puţin
151 membrii ai grupului ţinta. Planurile de afaceri
vor fi supuse aprobării unui juriu, cele declarate câștigătoare vor fi finanțate cu maxim 25.000 euro
nerambursabili.

Perioada de implementare 28 septembrie 2021 - 27 septembrie 2023